استخدام پرستار

مرکز پرستاری ارام کمک بهیار پزشک پرستار و فیزیو تراپ  و نگهدار سالمند و مراقب و پرستاراستخدام می نماید

 

تلفن تماس:66848649