ویزیت پزشک و اعزام پرستار به منزل تزریقات و پانسمان و سونداز در منزل بیمار وصل لوله معده و تمام امور پرستاری در منزل توسط کارشناس پرستاری در محدوده خیابان دولت 22468020-88566153-26708131-09368805324