تزریق واکسن انفلونزا و سایر واکسن ها و نمونه گیزی خون و ازمایش جهت ادارات موسسات و تزریق دسته جمعی با هزینه بسیار پایین پذیرفته میشود .22468020-26708131-88566153-09368805324