سالمندان گاهی از انجام کارهای خود ناتوان میشوند و برای امور شخصی مانند غذا خوردن و حمام کردن و اجابت مزاج نیاز 


به کمک دیگران دارند.وحتی در برخی موارد و زمانی که در بستر میباشند ان زمان تمام امورشان باید توسط شخص دیگری 


باشد.مرکز پرستاری ارام نگرانی شما را با کادر مجرب و اموزش دیده برطرف مینماید.ما با اعزام مراقب و نگهدار بیمار و


و سالمند و و اعزام پرستار  و مددکار به منزل شما به شما این اطمینان را خواهیم داد که  جا نگرانی نیست.


ما با کادر مجرب و اموزش دیده در خدمت شما هستیم.


تمام امور سالمند و بیمار را به ما بسپارید.


مرکز پرستاری شعبه شمال:22468020


مرکز پرستاری شعبه شمالغر ب:88566153


مرکز پرستاری شعبه مرکز و شرق:66848825


مرکز پرستاری شعبه  غرب:66848710